ค้นหาข้อมูล

จัดการฝึกอบรมโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง ประจำปี 2560

 

วันนี้ (9 ม.ค. 60) เวลา 10.00 น.  จังหวัดน่าน ได้จัดการฝึกอบรมโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง ประจำปี 2560 โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดฯ โดยกลุ่มผู้เข้ารับการอบรมเป็นนักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่ทั้ง 15 อำเภอของจังหวัดน่าน จำนวน 115 คน  ณ โรงแรมน่านฟ้าใส รีสอร์ท อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน