ค้นหาข้อมูล

การประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัดน่าน

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ เดือนมกราคม  พ.ศ.๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๑๕ น. นายวรกิตติ   ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัดน่าน ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนสตรีศรีน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน