ค้นหาข้อมูล

ตรวจการปฏิบัติราชการของส่วนราชการซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ว่าการอำเภอบ้านหลวง อำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่าน

 

วันจันทร์ที่ ๑๖ เดือนมกราคม  พ.ศ.๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวรกิตติ  ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  ได้ตรวจการปฏิบัติราชการของส่วนราชการซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ว่าการอำเภอบ้านหลวง  อำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่าน