ค้นหาข้อมูล

ออกตรวจเยี่ยมกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดน่าน ที่ ๑ ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

 

วันอังคารที่ ๑๗ เดือนมกราคม  พ.ศ.๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวรกิตติ  ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  ได้ตรวจเยี่ยมกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดน่าน ที่ ๑ ตำบลผาสิงห์  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน