ค้นหาข้อมูล

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาฝีมือแรงงานและประสานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2560

 

วันนี้ (1 ก.พ. 60) เวลา 09.30 น. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาฝีมือแรงงานและประสานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2560 โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อสรุปแผน/ผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ของส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน , การขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนรายจังหวัด ปี พ.ศ.2560-2564 ฯลฯ ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน