ค้นหาข้อมูล

รายการเช้านี้...ที่น่าน เพื่อประชาสัมพันธ์งานมหกรรมเครื่องเงินและผ้าทอเมืองน่าน ครั้งที่ ๔

 

วันจันทร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ออกรายการเช้านี้...ที่น่าน เพื่อประชาสัมพันธ์งานมหกรรมเครื่องเงินและผ้าทอเมืองน่าน ครั้งที่ ๔ โดยได้เชื่อมโยงสัญญาณไปยังช่อง NBT จังหวัดเชียงใหม่ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน