ค้นหาข้อมูล

การประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ จังหวัดน่าน

 

วันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ จังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน