ค้นหาข้อมูล

การประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓

 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓ ณ ห้องประชุมเจ้ามงคลวรยศ ชั้น ๖ ศาลากลางจังหวัดน่าน