ค้นหาข้อมูล

การประชุมการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เดือนมีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวรกิตติ   ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมเจ้ามหาพรหมสุรธาดา ชั้น ๖ ศาลากลางจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน