ค้นหาข้อมูล

การประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เรื่อง การจัดงานแสดงจำหน่ายสินค้ากลุ่มจังหวัด และประชารัฐ

 

วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ร่วมการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เรื่อง การจัดงานแสดงจำหน่ายสินค้ากลุ่มจังหวัด และประชารัฐ ณ ห้องประชุมเจ้าสุมนเทวราช ชั้น ๖ ศาลากลางจังหวัดน่าน