ค้นหาข้อมูล

ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ 2/2 (ประจำเขตตรวจราชการที่ 16) ครั้งที่ 3/2560

 

วันนี้ (3 เม.ย. 60) เวลา 09.30 น. นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน , หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ 2/2 (ประจำเขตตรวจราชการที่ 16) ครั้งที่ 3/2560 โดยมี พลเรือเอกอมรเทพ ณ บางช้าง เป็นประธานคณะทำงาน เพื่อพิจารณาขอรับสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 งบกลาง รายการเงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน