ค้นหาข้อมูล

พิธีสมโภชพระรูปเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

 

วันศุกร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๓๐ น. นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีสมโภชพระรูปเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ ศาลาธรรมไพบูลย์วัฒนานนท์ วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม (ในสังฆราชูปถัมภ์)