ค้นหาข้อมูล

การประชุมซักซ้อมการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (PMQA)

 

วันจันทร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมซักซ้อมการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (PMQA) ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดน่าน