ค้นหาข้อมูล

การประชุมวีดีทัศน์ทางไกล(Video Conference) ของกระทรวงมหาดไทย

 

วันอังคารที่ ๒ เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๐  เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิบูรณ์  แววบัณฑิต และนายวรกิตติ   ศรีทิพากร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เข้าร่วมการประชุมวีดีทัศน์ทางไกล(Video Conference) ของกระทรวงมหาดไทยกับปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช  ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน