ค้นหาข้อมูล

การประชุมรับฟังการดำเนินงานโครงการขออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรือที่อยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

 

วันจันทร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมรับฟังการดำเนินงานโครงการขออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรือที่อยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายจัดหาที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนาน้อย