ค้นหาข้อมูล

มอบแนวทางปฎิบัติงานพร้อมบรรยายพิเศษตามโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานด้านการพัสดุฯ

 

วันจันทร์ที่ ๑๕ เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๐  เวลา ๑๑.๐๐ น. นายวรกิตติ   ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มอบแนวทางปฎิบัติงานพร้อมบรรยายพิเศษตามโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานด้านการพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องแกรนด์บอลรูม  โรงแรมเทวราช ตำบลในเวียง  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน