ค้นหาข้อมูล

การประชุมคณะกรรมการประเมินหมู่บ้าน หน่วยงาน สถานศึกษา และบุคคล รักษาศีล ๕ ต้นแบบ

 

วันจันทร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินหมู่บ้าน หน่วยงาน สถานศึกษา และบุคคล รักษาศีล ๕ ต้นแบบ ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ระยะที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมวัดมิ่งเมือง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน