ค้นหาข้อมูล

พิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการจัดทำเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติที่ออกตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕

 

วันอังคารที่ ๑๖ เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวรกิตติ   ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการจัดทำเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติที่ออกตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕  ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ๑   โรงแรมเทวราช ตำบลในเวียง  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน