ค้นหาข้อมูล

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

 

วันอังคารที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน