ค้นหาข้อมูล

การประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ ๒/๒ (ประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๖) สำหรับรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) ครั้งที่ ๔

 

วันจันทร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ ๒/๒ (ประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๖) สำหรับรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ณ ห้องจอมกิตติ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย