ค้นหาข้อมูล

"โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น"

 

วันจันทร์ที่ ๒๒ เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๐  เวลา ๑๐.๓๐ น. นายวรกิตติ   ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษตามโครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมดิเอ็มเพลส คอนเวนชั่น ฮอล โรงแรมดิเอ็มเพลส   ตำบลดู่ใต้  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน