ค้นหาข้อมูล

การประชุมพิจารณาการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

 

 

วันอังคารที่ ๒๓ เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๐  เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวรกิตติ   ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมพิจารณาการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม  ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน