ค้นหาข้อมูล

การประชุมโครงการ "รักษ์ป่าน่าน"

 

วันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เข้าร่วมการประชุมโครงการ "รักษ์ป่าน่าน" ณ ห้องประชุมคชรัตน์ ๑ กองบัญชาการกองทัพบกภาคที่ ๓ ชั้น ๓ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก