ค้นหาข้อมูล

การประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 

 

วันจันทร์ที่ ๒๙ เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๐  เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวรกิตติ   ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดน่าน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ชั้น ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน