ค้นหาข้อมูล

การประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐

 

 

วันพุธที่ ๓๑ เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวรกิตติ   ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดน่าน ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดน่าน  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน