ค้นหาข้อมูล

การประชุมคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐

 

 

วันพุธที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๓๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดน่าน ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดน่าน