ค้นหาข้อมูล

โครงการอบรมการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

 

 

 

วันจันทร์ที่ ๕ เดือนมิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๐  เวลา ๑๑.๓๐ น. นายวรกิตติ   ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิดการโครงการอบรมการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมเทวราช ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน