ค้นหาข้อมูล

การอนุมัติแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติในระดับพื้นที่ในเขตกองทัพภาคที่ ๓

 

 

วันอังคารที่ ๖ เดือนมิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวรกิตติ   ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  ร่วมประชุม "การอนุมัติแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติในระดับพื้นที่ในเขตกองทัพภาคที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)" ณ ห้องประชุมคชรัตน์ ๑  กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก