ค้นหาข้อมูล

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบ้ติงานด้านการสอบสวนวินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 

วันจันทร์ที่ ๑๒ เดือนมิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวรกิตติ   ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบ้ติงานด้านการสอบสวนวินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมเทวราช  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน