ค้นหาข้อมูล

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการความปลอดภัยอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand)

 

 

วันจันทร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการความปลอดภัยอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเจ้าอัตถวรปัญโญ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดน่าน