ค้นหาข้อมูล

โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"

 

 

วันพุธที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวถวายการต้อนรับพระพรหมเสนาบดีและคณะกรรมการโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ณ หอประชุมบ้านใหม่พัฒนา(วัดโป่งคำ) ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน