ค้นหาข้อมูล

การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ระยะ 20 ปี

 

 

วันนี้ (14 มิ.ย. 60) เวลา 09.00 น. จังหวัดน่าน ร่วมกับสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) จังหวัดน่าน โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ผบ.มทบ.38 , หัวหน้าส่วนราชการ , หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน , สถาบันการศึกษา , คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องออร์คิด โรงแรมดิ อิมเพรส น่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน