ค้นหาข้อมูล

การประชุมกองอำนวยการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดน่าน

 

 

วันพุธที่ ๑๔ เดือนมิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวรกิตติ   ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมกองอำนวยการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดช  ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน