ค้นหาข้อมูล

การประชุมสัมมนาผู้แทนคณะทำงานลดใช้พลังงานของหน่วยงานราชการ

 

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ เดือนมิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวรกิตติ   ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาผู้แทนคณะทำงานลดใช้พลังงานของหน่วยงานราชการ ในจังหวัดน่าน ตามโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (ส่วนที่ ๒) ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม ๑ โรงแรมเทวราช  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน