ค้นหาข้อมูล

การประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด

 

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเจ้าอัตถวรปัญโญ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดน่าน