การออกตรวจติดตามโครงการงบเร่งด่วน และงบกลางจังหวัดน่าน
เขียนโดย นายบรรณวิชญ์ ปัทมพันธุ์   

 

วันศุกร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้ออกตรวจติดตามโครงการงบเร่งด่วน และงบกลางจังหวัดน่าน ในพื้นที่อำเภอทุ่งช้าง