ค้นหาข้อมูล

พิธีเปิดประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส

 

 

วันนี้ (19 มิ.ย. 60) เวลา 09.00 น. นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส เจ้าสำนักสงฆ์ ผู้ดูแลสำนักสงฆ์ในจังหวัดน่าน ประจำปี 2560 และเป็นวิทยากรบรรยายถวายความรู้แก่พระสังฆาธิการจังหวัดน่าน เรื่อง "การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายของจังหวัดน่าน" (ฝ่ายบ้านเมือง) โดยมี พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค 6 เป็นประธานในพิธี มีพระสังฆาธิการจังหวัดน่านฯ ร่วมประชุม จำนวน 550 รูป ณ ศาลาพุทธมหาพรหม วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน