ค้นหาข้อมูล

การรับหนังสือร้องทุกข์ จากลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

 

 

วันจันทร์ที่ ๑๙ เดือนมิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๑๐ น. นายวรกิตติ   ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดน่านในการ รับหนังสือร้องทุกข์ จากลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ขอให้ลูกจ้างและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ได้รับเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณโดย ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน