ค้นหาข้อมูล

การประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดน่าน

 

 

วันพุธที่ ๒๑ เดือนมิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวรกิตติ   ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมเจ้ามงคลวรยศ ชั้น ๖ ศาลากลางจังหวัดน่าน  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน