ค้นหาข้อมูล

การประชุมคณะอนุกรรมการการประมงประจำจังหวัดน่าน

 

 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการประมงประจำจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดน่าน