ค้นหาข้อมูล

การประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดน่าน

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวรกิตติ   ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมเจ้ามงคลวรยศ ชั้น ๖ ศาลากลางจังหวัดน่าน  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน