ค้นหาข้อมูล

พิธีเปิดการเสวนาความรู้เรื่อง "ชุมชนกับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ"

 

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนาความรู้เรื่อง "ชุมชนกับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ" ณ โรงแรมศศิดารา รีสอร์ท อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน