ค้นหาข้อมูล

การในการเสวนาเรื่อง "การศึกษากับการพัฒนาเมืองน่านอย่างยั่งยืน"

 

 

วันศุกร์ที่ ๑๔ เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวรกิตติ   ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  เป็นประธานการในการเสวนาเรื่อง "การศึกษากับการพัฒนาเมืองน่านอย่างยั่งยืน"  ณ หอประชุมศรีเพชรพิกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน  อำเภอเมือง  จังหวัดน่าน