ค้นหาข้อมูล

กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

 

วันพุธที่ ๒๓ เดือนสิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๐  เวลา ๑๐.๓๐ น. นายวรกิตติ   ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย(อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาสากลในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว) กิจกรรมหลักยกระดับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากลภายใต้โครงการพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอล์ โรงแรมดิเอ็มเพรส  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน