ค้นหาข้อมูล

การประชุมการพัฒนาเมืองล้านนาตะวันออก

 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการประชุมการพัฒนาเมืองล้านนาตะวันออก เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการค้าการลงทุน ภายใต้โครงการ : การวางแผนแม่บทการพัฒนาเมืองเพื่อสร้างมูลค่าการค้าการลงทุนให้กับเมือง รองรับการเชื่อมโยงสู่ GMS และ ASEAN+3 ณ โรงแรมเวียงแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน