ค้นหาข้อมูล

พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการท่องเที่ยว

 

วันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมและสุขภาพ เพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวการพัฒนาชุมชนต้นแบบของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ณ โรงแรมเทวราช อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน