ค้นหาข้อมูล

แบบซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ (แบบขนาดกลาง)
เขียนโดย อรอุมา สินธุชัย   

ตามที่ กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดและอำเภอพิจารณาเลือกซุ้มถวายดอกไม้จันทน์แบบขนาดกลาง และแบบขนาดเล็ก (แบบตั้งโต้ะหมู่) ตามที่กรมศิลปากรกำหนด เพื่อใช้เป็นที่ถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน ซึ่งจังหวัดและอำเภอได้ดำเนินการพร้อมแจ้งให้กระทรวงมหาดไทยทราบด้วยแล้ว ซึ่งกรมศิลปากรได้ออกแบบซุ้มถวายดอกไม้จันทน์แบบขนาดกลาง และขนาดเล็ก (แบบตั้งโต้ะหมู่) ไว้เรียบร้อยแล้ว ตามกรอบเวลาที่กำหนดและกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินดำเนินการถอดแบบรายละเอียดและประมาณราคาซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ แบบขนาดกลาง จึงขอให้จังหวัดและอำเภอที่เลือกซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ แบบขนาดกกลาง สำหรับจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน เร่งดำเนินการสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ดังกล่าวให้เป็นไปตามแบบรายละเอียดที่กรมโยธาธิการและผังเมืองถอดแบบไว้ ให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่จังหวัด/อำเภอกำหนดไว้ โดยให้ประสานงานกับสำงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วย