ค้นหาข้อมูล

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรม

 

วันจันทร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม "ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวง และการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Goverment Procurement : e-GP)" สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ของหน่วยงานรัฐในจังหวัดน่าน ณ บ้านสวนทุ่งผึ้ง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน