ค้นหาข้อมูล

การประชุมคณะกรรมการปฎิรูปที่ดินจังหวัดน่าน

 

วันจันทร์ที่ ๑๘ เดือนกันยายน  พ.ศ.๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวรกิตติ   ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฎิรูปที่ดินจังหวัดน่าน  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดน่าน  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน