ค้นหาข้อมูล

โครงการฝึกอบรม

 

 

วันนี้ (19 ก.ย. 60) เวลา 09.00 น. จังหวัดน่าน ได้จัดโครงการฝึกอบรม "ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎกระทรวง และการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government Procurement : e-GP)" สำหรับผู้บริหารของหน่วยงานของรัฐในจังหวัดน่าน โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด โดยกลุ่มเป้าหมาย เป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรอิสระ ผู้บริหารองค์การมหาชน อธิการบดีมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ และผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในจังหวัดน่าน จำนวน 100 คน เข้าร่วมอบรม ณ โรงแรมน่านตรึงใจ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน